1. Administratorem cmentarza jest Ks. Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Świątnikach Górnych.
2. Na wszelkie prace na cmentarzu, należy uzyskać zgodę Administratora cmentarza lub wyznaczonego przez niego kierownika cmentarza.
3. Zgody wymaga:
– grzebanie zmarłych,
– ekshumacja lub przeniesienie do innego grobowca,
– budowa lub remont pomnika,
– prowadzenie wszelkich robót kamieniarskich.
– wykonywanie betonowych wylewek przy grobach, układanie kostki,
– umieszczanie ławeczek przy grobach,
– sadzenie lub wycinanie drzew i krzewów na cmentarzu.
4. Zezwolenie na wybudowanie pomnika lub grobowca jest związane z dzierżawą ponawianą co 20 lat.
5. Rozebrane nagrobki, krzyże, płyty, gruz i inne elementy likwidowanego grobowca powinny być usunięte z cmentarza przez właściciela likwidowanego lub remontowanego grobu.
6. Zużyte lampki, znicze i inne elementy plastikowe, szklane lub metalowe należy składać do kontenerów, a w przypadku ich przepełnienia obok nich.
7. Wieńce z żywych kwiatów oraz inne śmieci organiczne należy składać w wyznaczonych do tego miejscach (nie w kontenerze).
8. Osoby przebywające na cmentarzu proszone są o zachowanie ciszy, powagi i szacunku należnego miejscu pochówku zmarłych.
9. Zabrania się na cmentarzu:
– dewastowania pomników i grobów oraz niszczenia kwiatów, rabatek, trawników, krzewów, drzew i innych urządzeń cmentarza.
– zaśmiecania terenu cmentarza, a zwłaszcza składowania śmieci pod drzewami,
na sąsiednich grobach i w innych nie przeznaczonych do tego miejscach.
– palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz przebywania na terenie cmentarza w stanie nietrzeźwym.
– jazdy na rowerach.
– wprowadzania psów na cmentarz.
– przebywania na terenie cmentarza po godzinach jego zamknięcia.
10. Czas otwarcia cmentarza:
czas letni godz. 6.00 – 21.00; czas zimowy godz. 7.00 – 19.00

1) miejsce grzebalne – miejsce wyznaczone na cmentarzu do urządzenia grobu;
2) grób – miejsce grzebalne, w którym spoczywa osoba zmarła lub udostępnione przez zarządcę cmentarza do pogrzebu na podstawie karty zgonu osoby, która ma być w nim pochowana;
3) grób rodzinny – grób przeznaczony do pomieszczenia więcej niż jednej trumny (urny);
4) fundator grobu – osoba, która jako pierwsza zawarła umowę z zarządcą cmentarza i opłaciła miejsce grzebalne;
5) dysponent grobu – założyciel grobu lub inna osoba uprawniona do podejmowania decyzji dotyczących danego grobu w oparciu o przepisy ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, reguły dziedziczenia, stopień powiązań rodzinnych z osobami zmarłymi, ustalenia między osobami uprawnionymi i inne okoliczności.

1. Na cmentarzu znajdują się:
1) groby ziemne,
2) groby murowane
3) groby urnowe ziemne;

2. Groby ziemne urządza się jako:
a) groby zwykłe – przeznaczone do pomieszczenia jednej trumny;
b) groby pogłębione – przeznaczone do pomieszczenia dwóch trumien ułożonych
piętrowo;
c) groby podwójne – składające się z dwóch miejsc grzebalnych przylegających do siebie
w poziomie

3. Groby murowane
a) pojedyncze – przeznaczone do pomieszczenia jednej trumny
b) pojedyncze – przeznaczone do pomieszczenia dwóch trumien piętrowo
c) podwójne składające się z dwóch miejsc grzebalnych przylegających do siebie

W związku z zapytaniami o termin ważności kwitów wykupienia grobów ziemnych starych i nowych, działając na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (jednolity tekst Dz. U. nr 23, poz. 295 z 2000 r. z późniejszymi zmianami Dz. U. nr 120, poz. 1268 z 2008 r.) zarząd Cmentarza przy Parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Świątnikach Górnych informuje wszystkich posiadających groby na tutejszym cmentarzu oraz zainteresowanych, że w nawiązaniu do aktualnych polskich aktów prawnych o działalności cmentarzy tracą ważność wszystkie kwity wykupienia grobów ziemnych, które mają wpis „na stałe” lub „na wieczność” według niżej podanych terminów:
Kwity wystawione do 1994 r. tracą swoją ważność do 31 grudnia 2014 r.
Pozostałe kwity wystawione po 1994 roku ważne są 25 lat.

OPŁATY ZA MIEJSCE NA CMENTARZU PARAFIALNYM

Groby ziemne na 20 lat:
1 miejsce: 400 zł
2 miejsca: 600 zł (w poziomie)
3 miejsca: 900 zł (w poziomie)

Grobowce na 20 lat:
1 miejsce: 600 zł
2 miejsca: 1.200 zł (w poziomie)
3 miejsca: 1. 800 zł (w poziomie)

Grób dla dziecka do lat 2: 50 zł (20 lat)
Grób dla dziecka pow. 2 lat: 100 zł (20 lat)

Zarząd cmentarza nie ma obowiązku szukania osób właściwych do uregulowania opłaty. Brak zgłoszenia zastrzeżenia i nie wniesienie opłaty po 20 latach pozbawia osoby roszczeń do przywrócenia prawa do grobu, a miejsce nieopłacone będzie służyć do kolejnego pochówku.

OPŁATA ZA POCHOWANIE NA TERENIE CMENTARZA:

1) trumny ze zwłokami – 200 zł;
2) urny z prochami ludzkimi lub zwłok dziecka do lat 6 – 100 zł.

POWYŻSZE OPŁATY DOTYCZĄ PARAFIAN ZE ŚWIĄTNIK GÓRNYCH – OSOBY SPOZA PARAFII DOPŁACAJĄ 200 ZŁ DO GROBÓW ZIEMNYCH I GROBOWCÓW

OPŁATA ZA WYKONANIE NA TERENIE CMENTARZA EKSHUMACJI:
1) zwłok lub szczątków ludzkich pochowanych w trumnie – 200,- zł;
2) prochów ludzkich pochowanych w urnie lub zwłok dziecka do lat 6 – 100 zł
OPŁATA ZA POSTAWIENIE POMNIKA POJEDYNCZEGO: – 300 ZŁ
OPŁATA ZA POSTAWIENIE POMNIKA PODWÓJNEGO: – 500 ZŁ
UŁOŻENIE KOSTKI BRUKOWEJ PRZY GROBIE POWYŻEJ 40 CM – 150 ZŁ
OPŁATA ZA WJAZD NA CMENTARZ FIRM WYKONUJĄCYCH PRACE KAMIENIARSKIE: – 50 ZŁ .
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ROZŁOŻENIA NALEŻNOŚCI NA RATY.

Podanie ludowe, spisał Witold Szczygieł

Nocą 23 X 1889 roku spadła na miejscowość straszliwa klęska pożaru. Mimo całonocnej, walki z żywiołem spłonęło około 60 zabudowań, a dach nad głową straciło ponad 300 osób.

Z tym wydarzeniem związana jest jedna z miejscowych legend. Według tradycji mieszkańcy Światnik uciekając przed szalejącym żywiołem schroniła się na parafialnym cmentarzu. Gdy płomienie sięgały już bramy cmentarnej, zgromadzeni ludzie nie widząc już z nikąd ratunku zaczęli modlić się przy znajdującej się tutaj figurze Matki Boskiej prosząc o ocalenie. W tym momencie Najświętsza Panienka odwróciła głowę w stronę płonącej wsi, a z nieba lunął rzęsisty deszcz gasząc płomienie. Do dnia dzisiejszego figura Matki Boskiej stoi na miejscowym cmentarzu i otoczona jest szczególną czcią, a jej twarz pozostała odwrócona w stronę Światnik. Wiele lat po tym wydarzeniu okazało się, że przyczyną pożaru było podpalenie stodoły jednego z najbogatszych mieszkańców wsi Kotarby – Filamusa przez niejakiego Wilkosza. Podpalacz wyznał prawdę na łożu śmierci i kazał księdzu podać to z ambony do publicznej wiadomości.

Przetrwała w Świątnikach również tradycja corocznej pielgrzymki dziękczynnej do sanktuarium kalwaryjskiego za cudowne ocalenie wsi od zagłady pamiętnego 1889 roku.

Projekt Kaplicy Cmentarnej – zatwierdzony