1. Administratorem cmentarza jest Ks. Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Świątnikach Górnych.
2. Na wszelkie prace na cmentarzu, należy uzyskać zgodę Administratora cmentarza lub wyznaczonego przez niego kierownika cmentarza.
3. Zgody wymaga:
– grzebanie zmarłych,
– ekshumacja lub przeniesienie do innego grobowca,
– budowa lub remont pomnika,
– prowadzenie wszelkich robót kamieniarskich.
– wykonywanie betonowych wylewek przy grobach, układanie kostki,
– umieszczanie ławeczek przy grobach,
– sadzenie lub wycinanie drzew i krzewów na cmentarzu.
4. Zezwolenie na wybudowanie pomnika lub grobowca jest związane z dzierżawą ponawianą co 20 lat.
5. Rozebrane nagrobki, krzyże, płyty, gruz i inne elementy likwidowanego grobowca powinny być usunięte z cmentarza przez właściciela likwidowanego lub remontowanego grobu.
6. Zużyte lampki, znicze i inne elementy plastikowe, szklane lub metalowe należy składać do kontenerów, a w przypadku ich przepełnienia obok nich.
7. Wieńce z żywych kwiatów oraz inne śmieci organiczne należy składać w wyznaczonych do tego miejscach (nie w kontenerze).
8. Osoby przebywające na cmentarzu proszone są o zachowanie ciszy, powagi i szacunku należnego miejscu pochówku zmarłych.
9. Zabrania się na cmentarzu:
– dewastowania pomników i grobów oraz niszczenia kwiatów, rabatek, trawników, krzewów, drzew i innych urządzeń cmentarza.
– zaśmiecania terenu cmentarza, a zwłaszcza składowania śmieci pod drzewami,
na sąsiednich grobach i w innych nie przeznaczonych do tego miejscach.
– palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz przebywania na terenie cmentarza w stanie nietrzeźwym.
– jazdy na rowerach.
– wprowadzania psów na cmentarz.
– przebywania na terenie cmentarza po godzinach jego zamknięcia.
10. Czas otwarcia cmentarza:
czas letni godz. 6.00 – 21.00; czas zimowy godz. 7.00 – 19.00

1) miejsce grzebalne – miejsce wyznaczone na cmentarzu do urządzenia grobu;
2) grób – miejsce grzebalne, w którym spoczywa osoba zmarła lub udostępnione przez zarządcę cmentarza do pogrzebu na podstawie karty zgonu osoby, która ma być w nim pochowana;
3) grób rodzinny – grób przeznaczony do pomieszczenia więcej niż jednej trumny (urny);
4) fundator grobu – osoba, która jako pierwsza zawarła umowę z zarządcą cmentarza i opłaciła miejsce grzebalne;
5) dysponent grobu – założyciel grobu lub inna osoba uprawniona do podejmowania decyzji dotyczących danego grobu w oparciu o przepisy ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, reguły dziedziczenia, stopień powiązań rodzinnych z osobami zmarłymi, ustalenia między osobami uprawnionymi i inne okoliczności.

1. Na cmentarzu znajdują się:
1) groby ziemne,
2) groby murowane
3) groby urnowe ziemne;

2. Groby ziemne urządza się jako:
a) groby zwykłe – przeznaczone do pomieszczenia jednej trumny;
b) groby pogłębione – przeznaczone do pomieszczenia dwóch trumien ułożonych
piętrowo;
c) groby podwójne – składające się z dwóch miejsc grzebalnych przylegających do siebie
w poziomie

3. Groby murowane
a) pojedyncze – przeznaczone do pomieszczenia jednej trumny
b) pojedyncze – przeznaczone do pomieszczenia dwóch trumien piętrowo
c) podwójne składające się z dwóch miejsc grzebalnych przylegających do siebie

W związku z zapytaniami o termin ważności kwitów wykupienia grobów ziemnych starych i nowych, działając na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (jednolity tekst Dz. U. nr 23, poz. 295 z 2000 r. z późniejszymi zmianami Dz. U. nr 120, poz. 1268 z 2008 r.) zarząd Cmentarza przy Parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Świątnikach Górnych informuje wszystkich posiadających groby na tutejszym cmentarzu oraz zainteresowanych, że w nawiązaniu do aktualnych polskich aktów prawnych o działalności cmentarzy tracą ważność wszystkie kwity wykupienia grobów ziemnych, które mają wpis „na stałe” lub „na wieczność” według niżej podanych terminów:
Kwity wystawione do 1994 r. tracą swoją ważność do 31 grudnia 2014 r.
Pozostałe kwity wystawione po 1994 roku ważne są 25 lat.

OPŁATY ZA MIEJSCE NA CMENTARZU PARAFIALNYM   -AKTUALIZACJA  2021 ROK

Groby ziemne na 20 lat:
1 miejsce: 500 zł
2 miejsca: 700 zł (w poziomie)
3 miejsca: 1000 zł (w poziomie)

Grobowce na 20 lat:
1 miejsce: 700 zł
2 miejsca: 1.400 zł (w poziomie)
3 miejsca: 2.000 zł (w poziomie)

Grób dla dziecka do lat 2: 100 zł (20 lat)
Grób dla dziecka pow. 2 lat: 200 zł (20 lat)

Zarząd cmentarza nie ma obowiązku szukania osób właściwych do uregulowania opłaty. Brak zgłoszenia zastrzeżenia i nie wniesienie opłaty po 20 latach pozbawia osoby roszczeń do przywrócenia prawa do grobu, a miejsce nieopłacone będzie służyć do kolejnego pochówku.

OPŁATA ZA POCHOWANIE NA TERENIE CMENTARZA:

1) trumny ze zwłokami – 300 zł;
2) urny z prochami ludzkimi lub zwłok dziecka do lat 6 – 200 zł.

POWYŻSZE OPŁATY DOTYCZĄ PARAFIAN ZE ŚWIĄTNIK GÓRNYCH

OPŁATA ZA WYKONANIE NA TERENIE CMENTARZA EKSHUMACJI:
1) zwłok lub szczątków ludzkich pochowanych w trumnie – 300,- zł;
2) prochów ludzkich pochowanych w urnie lub zwłok dziecka do lat 6 – 200 zł
OPŁATA ZA POSTAWIENIE POMNIKA POJEDYNCZEGO: – 400 ZŁ
OPŁATA ZA POSTAWIENIE POMNIKA PODWÓJNEGO: – 600 ZŁ
UŁOŻENIE KOSTKI BRUKOWEJ PRZY GROBIE POWYŻEJ 40 CM – 300 ZŁ
OPŁATA ZA WJAZD NA CMENTARZ FIRM WYKONUJĄCYCH PRACE KAMIENIARSKIE: – 100 ZŁ .
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ROZŁOŻENIA NALEŻNOŚCI NA RATY.

Podanie ludowe, spisał Witold Szczygieł

Nocą 23 X 1889 roku spadła na miejscowość straszliwa klęska pożaru. Mimo całonocnej, walki z żywiołem spłonęło około 60 zabudowań, a dach nad głową straciło ponad 300 osób.

Z tym wydarzeniem związana jest jedna z miejscowych legend. Według tradycji mieszkańcy Światnik uciekając przed szalejącym żywiołem schroniła się na parafialnym cmentarzu. Gdy płomienie sięgały już bramy cmentarnej, zgromadzeni ludzie nie widząc już z nikąd ratunku zaczęli modlić się przy znajdującej się tutaj figurze Matki Boskiej prosząc o ocalenie. W tym momencie Najświętsza Panienka odwróciła głowę w stronę płonącej wsi, a z nieba lunął rzęsisty deszcz gasząc płomienie. Do dnia dzisiejszego figura Matki Boskiej stoi na miejscowym cmentarzu i otoczona jest szczególną czcią, a jej twarz pozostała odwrócona w stronę Światnik. Wiele lat po tym wydarzeniu okazało się, że przyczyną pożaru było podpalenie stodoły jednego z najbogatszych mieszkańców wsi Kotarby – Filamusa przez niejakiego Wilkosza. Podpalacz wyznał prawdę na łożu śmierci i kazał księdzu podać to z ambony do publicznej wiadomości.

Przetrwała w Świątnikach również tradycja corocznej pielgrzymki dziękczynnej do sanktuarium kalwaryjskiego za cudowne ocalenie wsi od zagłady pamiętnego 1889 roku.

Projekt Kaplicy Cmentarnej – zatwierdzony