Bóg, który jest Miłością stwarzając mężczyznę i kobietę, powołał ich do życia w małżeństwie do głębokiej wspólnoty życia i miłości, tak że „już nie są dwoje, lecz jedno ciało” (Mt 19,6). Błogosławiąc im, Bóg powiedział: „Bądźcie płodni i rozmnażajcie się” (Rdz 1,28). Małżeńskie przymierze, zostało podniesione przez Chrystusa Pana do godności Sakramentu.

Przez ten sakrament mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę życia, skierowaną ze swej natury do dobra małżonków oraz zrodzenia i wychowania potomstwa. Dla katolików małżeństwo jest więc Sakramentem, i jako sakrament udziela małżonkom łask potrzebnych do wiernego wypełniania obowiązków małżeńskich i rodzicielskich; Między małżonkami rodzi się węzeł wieczysty i wyłączny, tak że zawarte i dopełnione małżeństwo osób ochrzczonych nie może być nigdy rozwiązane. Ponadto sakrament ten udziela małżonkom koniecznej łaski do osiągnięcia w życiu małżeńskim świętości oraz odpowiedzialnego przyjęcia dzieci i ich wychowania.

Małżeństwo powstaje przez nieodwołalną zgodę obojga małżonków, w której oddają się oni sobie i przyjmują się wzajemnie, Małżeństwo zostaje przypieczętowana przez samego Boga „Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela” (Mk 10,9). Całkowitej wierności małżonków, a także nierozerwalnej jedności węzła małżeńskiego wymaga zarówno szczególna wspólnota mężczyzny i kobiety, jak i dobro dzieci.

Zawarcie Sakramentu Małżeństwa, tak jak przyjęcie każdego innego sakramentu, wymaga odpowiedniego przygotowania, aby narzeczeni byli jak najlepiej usposobieni do owocnego przyjęcia łaski sakramentalnej, „do oddania Bogu należnej czci i pełnienia miłości” (KL 59/.
Narzeczeni, którzy podjęli decyzję o zawarciu małżeństwa, powinni zgłosić się w miejscu zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego (wg uznania samych narzeczonych) do Kancelarii Parafialnej, najpóźniej trzy miesiące przed terminem ślubu dla ustalenia toku przygotowania i wyznaczenia konkretnej daty spisania protokołu przedślubnego. Terminy ślubów wstępnie można już rezerwować rok wcześniej.

W ustalonym terminie narzeczeni przystępują do spisania protokołu przedślubnego, przedstawiając następujące dokumenty:

  • metryki Chrztu z adnotacją „do ślubu”, nie starsze niż sześć miesięcy od daty wystawienia
  • zaświadczenie o przyjęciu Bierzmowania / najczęściej jest wpisane na metryce chrztu
  • dowody osobiste
  • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego z miejsca stałego zamieszkania jednego z narzeczonych stwierdzające możliwość prawną zawarcia małżeństwa / ważne 6 miesięcy/
  • indeks z nauki religii w zakresie szkoły średniej, ewentualnie świadectwo z ostatnich lat nauki z oceną z religii

W okresie między spisaniem protokołu i zawarciem Sakramentu Małżeństwa narzeczeni powinni:
uczestniczyć w kursie przedmałżeńskim w wybranym ośrodku (zaświadczenia o przejściu takiego kursu w zakresie nauki religii w szkole — nie są respektowane), odbyć trzy rozmowy w Katolickiej Poradni Życia Rodzinnego, duchowo przygotować się przez Spowiedź, Komunię Świętą i modlitwę.
Uprawnione do spisania protokołu przedślubnego i do przygotowania narzeczonych do godnego i ważnego przyjęcia Sakramentu Małżeństwa są parafie faktycznego zamieszkania narzeczonych.
Zawarcie Sakramentu Małżeństwa w innych parafiach jest możliwe tylko po uzyskaniu zgody na przeprowadzenie przygotowania narzeczonych poza parafią zamieszkania.
Gdyby ktoś znał przeszkody, dla których narzeczeni nie powinni godnie i ważnie zawrzeć Sakramentalnego Związku Małżeńskiego, jest zobowiązany wyjawić je w Kancelarii Parafialnej proboszczowi lub ordynariuszowi miejsca — biskupowi (por. kan. 1066 i 1069 KPK).